Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Derma een cliënt waarop Beauty & Derma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. INSPANNINGEN BEAUTY EN DERMA
Beauty & Derma zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty & Derma zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Derma melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty & Derma het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Beauty & Derma komt, mag Beauty & Derma de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien u gebruikt maakt van een voucher dan dient u deze ten alle tijden mee te nemen naar de salon. Heeft u deze voucher niet bij u dan kunnen wij u geen behandeling geven.

Beauty & Derma moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Beauty & Derma.

Let er altijd goed op dat uw voucher nog geldig is op de dag van de behandeling, zonder geldige voucher kunnen wij geen behandeling geven. Hier maken we ook geen enkele uitzondering op.

4. BETALING

Beauty & Derma vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Beauty & Derma vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met de pin te voldoen, tenzij het een deelbetaling betreft.
 Behandelingen die door u zijn betaald worden niet terugbetaald, hier maken wij ook geen uitzonderingen op.

Behandelingen kunnen ook niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.

 
Indien u te laat bent kan de afspraak nog doorgaan dit gaat wel van de behandelende tijd af.
 
Indien u 15 minuten later of helemaal niet komt dan hebben wij het recht om de gehele afspraak te annuleren. Wij hanteren dan een bedrag van € 15,00 voor het niet op komen dagen op de afspraak of te laat zijn. Dit is voor ons inkomsten derf. Indien u beschikt over een bon dan vervalt deze bon. Wij nemen dan uw bon in u krijgt ook geen geld retour.

Wij verzoeken u om op tijd op uw afspraak te verschijnen om teleurstellingen te voorkomen, wij werken met een heel strak schema.

 5. PERSONEEL IN DE SALON

Beauty en gewicht heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beauty & Derma dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk eist.
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Beauty & Derma medewerkers van de schoonheidssalon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door Beauty & Derma.

6. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Beauty & Derma vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty & Derma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Beauty & Derma neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Beauty & Derma behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. GEHEIMHOUDING

Beauty & Derma is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Beauty & Derma verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Beauty & Derma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty & Derma is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Beauty & Derma is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de schoonheidssalon.

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Beauty & Derma heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Beauty & Derma meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN

 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Hammie Hamstra-Fraterman en de behandelende specialiste. Beauty & Derma moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Derma de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. BEHOORLIJK BEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty en gewicht het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Derma en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

13. DISCLAIMER

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Beauty & Derma zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Beauty & Derma geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.